Podnikanie a určitý plán

Veľa z nás sa venuje podnikaniu alebo nad ním prinajmenšom uvažovalo. Je to samozrejme lákavé zarábať sám na seba ale aj veľmi náročné. Predtým ako začneme musíme mať plán. Je dôležité si ho vytvoriť a nezanedbávať to. Bez plánu sa môže veľmi rýchlo skončiť.

bussines

Základom podnikateľského plánu je určiť si cieľ podnikania. Teda čo chceme dosiahnuť a ako to chceme uskutočniť. Nasledujú rôzne analýzy ako napríklad SWOT alebo STEP analýza. Tieto presnejšie určia naše silné a slabé stránky a taktiež analyzujú vonkajšie prostredie. Vonkajšie prostredie pre nás prináša tak možnosti ako aj hrozby. Je dobré vedieť čo nás čaká.

SWOT analýza je úplne jednoduchá. Obsahuje štyri základné zložky a to silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby. Ide o jednoduché fakty. Nepotrebujeme podrobne rozoberať každý detail. Objektívne posúďte situáciu vašej spoločnosti.
STEP analýza alebo PEST analýza sa zameriava na politické, ekonomické, sociálne a technologické faktory. Medzi politické patrí napríklad legislatíva, pracovné právo, daňová politika a iné. Medzi technologické výška výdajov na výskum, podpora vlády v oblasti výskumu. Ku ekonomickým zaraďujeme trend HDP, úroková miera, inflácia. A ku sociálnym životný štýl, úroveň vzdelania, životné hodnoty.

Ekonomická analýza

Dôležitou súčasťou je aj ekonomická analýza. Musíme vedieť naše predpokladané výnosy a náklady. Náklady sú základom na nastavenie cien našich výrobkov alebo vyprodukovaných služieb. Musíme zarátať energie, prenájom a náklady na suroviny a zamestnancov. Líšia sa v závislosti od toho čo vyrábame.

podnikatel

Podnikateľský plán by mal obsahovať aj charakteristiku spoločnosti a jej zamestnancov. Musí obsahovať aj podrobný opis produktu či služby. Obsahovať by mal aj náš plán a marketingovú stratégiu. Musíme si premyslieť akú stratégiu zvolíme. Teda ide o to či znížime cenu a zvýšime objem produkcie alebo naopak zameriame sa na vysoké ceny a nízku výrobu kvalitnejších výrobkov.
Pred vstupom do podnikania by sme mali poznať aj našu konkurenciu. Rátať musíme s tým, že počas nášho podnikania sa môže objaviť aj úplne nová konkurencia. Musíme byť pripravený na všetko.

You may also like...