Metrológia  

Metrológia predstavuje odbor zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami, metódami merania, meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú. 

V súčasnosti predstavuje metrológia vyspelú vedeckú a technickú disciplínu nevyhnutnú pre vyspelú spoločnosť, jej hospodárstvo a ekonomiku. Tento pojem existuje viac ako 2 storočia a dnes prakticky nahrádza rôzne, skôr používané pojmy. Od prvých štátnych formácií v dejinách ľudstva bola snaha upraviť záväznými predpismi otázky užívania meradiel a merania v záujme obchodu.

electronics-g05c474d42_640

Druhy metrológie: a.) vedecká metrológia – zaoberá sa hlavne realizáciou a uchovávaním etalónov a odovzdávaním hodnôt meracích jednotiek na etalóny nižších rádov a na meradlá 

                           b.) priemyslová metrológia – zabezpečuje na úrovni priemyslových podnikov, služieb a ostatných zainteresovaných organizácií používanie vhodných meradiel, meracích metód. 

                           c.) legálna metrológia – zaoberá sa meracími procesmi z hľadiska ochrany obchodného styku spotrebiteľa, životného prostredia a podobne. Tiež sa definuje ako časť metrológie týkajúca sa činnosti, ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek a tiež sa týkajú meracích jednotiek, meracích prístrojov. Jej úlohou, alebo poslaním je kontrolovať správnosť meradiel a merania na zabezpečenie ochrany zdravia, majetku, a bezpečnosti pri práci, čo je samozrejme prirodzená povinnosť štátu. Cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní, poskytnúť verejnú záruku jednotnosti a správnosti meraní. 

Povedzme si aj trošku niečo o určených meradlách. Ohľadom určených meradiel a ostatnými meradlami nie je žiadny rozdiel, pričom obe skupiny meradiel slúžia k určeniu hodnoty meranej veličiny. Pri niektorých meraniach  sa vyžaduje, aby správnosť meradiel  a realizovaných meraní garantoval štát. A na základe toho existuje určená skupina meradiel. Podľa určitého zákona o metrológií existujú určité meradla, ktoré bez vykonania povinnej metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa v žiadnom prípade nesmú uviesť na trh. Pri čom o zaradení meradla do skupín určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia.  

technology-gd242cff2d_640

Môže to byť: – pri meraní, ktoré súvisí s platbami –  meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi a meranie na účely výpočtu ceny, poplatkov 

                   – pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia 

                   – pri príprave spotrebiteľského balenia 

                   – v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania, prípadne nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby. 

                   –  pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

 

Previous post Financie v našej domácnosti
Next post Genetika
Menu